Obchodní podmínky

obchodní společnosti

BODY CENTRUM, s.r.o. se sídlem Nebovidy 165, 66448 Moravany u Brna, ICO 26215420, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37136, dále jen „prodávající“

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.medistik.eu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu provozovaném prodávajícím na stránce www.medistik.eu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti, může být upraven samostatnou kupní smlouvou. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti obchodních podmínek platných v okamžiku, kdy kupující objedná zboží.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na webovém rozhraní obchodu zobrazovány. Objednávku vytvořenou na webovém rozhraní www.medistik.cz  zasíláme pouze na území České republiky. Pro objednávku do zahraničí je nutné vyplnit formulář v dané jazykové mutaci dle výběru na www.medistik.eu,  nebo v anglické verzi.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující správně a pravdivě objednávkový formulář umístěný na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. Objednávaném zboží,

2.3.2. Způsobu úhrady kupní ceny za zboží

2.3.3. Adrese fakturační a dodací, pokud není totožná

2.3.4. Nákladech spojených s dodáním zboží  -(zobrazuje se při vyplnění počtu zboží)

2.4. Při objednávce se kupující řídí informací nad objednávkovým formulářem. Následně zvolí požadovaný způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení objednaného zboží.

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Po zkontrolování správnosti a úplnosti všech vložených údajů pak kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

2.6. Objednávka kupujícího je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající kupujícímu potvrdí, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce. Toto potvrzení není ze strany prodávajícího akceptací návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky, písemně či telefonicky).

2.8. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího zaslaná na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy až do okamžiku odeslání zboží prodávajícím. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit telefonicky nebo emailem na obchod@bodycentrum.cz s textem: „Odstupuji od objednávky ze dne DD.MM.RRRR č…………( číslo objednávky)

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese BODY CENTRUM, s.r.o., Vodní 16, 60200 Brno; CZ

3.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.3. bezhotovostně platební kartou na účet prodávajícího.

3.1.4. Platbou předem na účet prodávajícího.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů po  uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji dodá se zaslaným zbožím.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující :

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno kupujícím na adresu obchod@bodycentrum.cz ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující může využít Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno prodávajícímu v původním množství a hodnotě, v neporušeném a nepoškozeném stavu, nenačaté a s daňovým dokladem, který byl přiložen k zásilce. Vracené zboží nelze poslat na dobírku.  

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy a navrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak..

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Prodávající:

4.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je momentálně vyprodané a též v případě výrazně změně ceny. V takovém případě bude prodávající neprodleně informovat kupujícího a nabídne mu alternativní řešení včetně možného storna objednávky. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet do 14 dnů od obdržení storna objednávky ze strany prodávajícího.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy občanského zákoníku.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny BODY CENTRUM, s.r.o., Vodní 16, CZ-60200 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží s popisem jeho vad a nedostatků.

6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své elektronické adresy obchod@bodycentrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např. banky, dopravce).

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu prodávajícím. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující může požádat prodávajícího o odstranění osobních dat z databáze.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

10.4.1. adresa pro doručování je BODY CENTRUM, s.r.o., Vodní 16, CZ-60200 Brno,

10.4.2. adresa elektronické pošty je obchod@bodycentrum.cz,

10.4.3. telefon (+420) 545 241 303.

11. Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Formulář ke stažení

 

V Brně dne 1.5.2015